Slovenský literárny klub v ČR

vypisuje pod záštitou veľvyslanca SR v ČR, J. E. Ladislava Balleka

a s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR

3. ročník LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JÁNA KOLLÁRA

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým autorom žijúcim v ČR (na občianstve či druhu pobytu nezáleží) v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tematikou. Žáner je ľubovoľný - poviedka, esej, fejtón a podobne.

Súťaž sa vypisuje v troch kategóriách:

  1. žiaci základných škôl
  2. študenti stredných škôl
  3. študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a ostatní mladí autori do 26 rokov

V kategórii A je predpísaný rozsah do 4 normostránok, v kategórii B do 8 normostránok, v kategórii C do 12 normostránok (1 normostránka má 30 riadkov, 60 znakov v každom riadku).

Každý súťažiaci smie poslať jednu, dosiaľ nepublikovanú prácu, a to v troch identických exemplároch. Na príspevku musí byt označená kategória, nie však meno autora. Súťažiaci k zásielke pripojí zalepenú obálku, v ktorej vyplní údaje o autorovi (názov príspevku, meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a kontaktné telefónne číslo).

Práce zašlite na adresu:

Slovenský literárny klub v ČR,

Salmovská 11,

120 00 Praha 2,

a označte Literárna súťaž Jána Kollára.

Uzávierka je 28. októbra 2007, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

Výsledky budú do konca roku vyhlásené na slávnostnom večere v Nostickom paláci v Prahe, v sídle Ministerstva kultúry ČR, za účasti popredných osobností kultúrneho života.

V každej kategórii bude udelená prvá, druhá a tretia cena. Všetci ocenení autori budú na vyhlásenie pozvaní s uhradením cestovných výdavkov, získajú Cenu Jána Kollára a ďalšie hodnotné vecné ceny od organizátora, partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce budú publikované v literárnom štvrťročníku, česko-slovenskej revue Zrkadlenie-Zrcadlení a honorované v kategórii A sumami 1500, 1000 a 500 Kč, v kategórii B 2000, 1500 a 1000 Kč a v kategórii C 3000, 2000 a 1000 Kč. Porota, zložená z popredných spisovateľov a odborníkov, môže udelit aj zvláštnu prémiu.

Bližšie informácie na http://sutaz.czsk.net

Partneri:

Literárne informačné centrum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko-český klub Praha, Spoločnosť Jána Kollára Praha, Hotel Paulíny Praha, Art Benický Praha